POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 25.05. 2018 r.

Portalu Internetowego: Styllodecor.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. 1.      Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu Internetowego: Styllodecor.pl. Określenie: „korzystanie Z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.

1. 2.      Strona ma charakter informacyjno – usługowo-handlowy w zakresie:

a.      Produkcji i usług budowlanych

b.      Handlu i Biznesu tradycyjnego;

c.      Handlu internetowego

1.3.      Administratorem Danych Osobowych jest własciciel portalu StylloDecor.pl:

„STARWELL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Knignicka, nr 10 B, lok. 1, kod 54-311 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637820, NIP: 894308523,

1.4.      Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na adres: kontakt@styllodecor.pl

§2

Dane osobowe przetwarzane przez Styllodecor.pl

 

2. 1.      Ogólne korzystanie z Portalu Internetowego Styllodecor.pl nie wymaga podawania  żadnych danych osobowych, jednak w celu wysłania do zainteresowanej osoby wstępnej oferty handlowej, lub   wstepnych informacji  dotyczących współpracy, wymaga podania:

 • ·        Imię
 • ·        Adres email

Informacje i oferty wysyłane są bezpłatnie i nie wymagają podania żadnych innych danych

 

2. 2.      Dla firm współpracujących stworzona została zakładka szkoleniowa, do której dostęp wymaga zarejestrowania. Użytkownik, po dokonaniu Rejestracji, może ponadto podać następujące Dane Osobowe (które również będą przetwarzane przez Administratora)

a.      Nazwisko;

b.      Adres e-mail

c.      Login

d.      Hasło

 

2. 3.      W celu zalogowania się do Portalu Użytkownik podaje:

a.      Login

b.      Hasło

 

2. 4.      Użytkownik, jeśli zechce zakupić jakiś produkt lub usługę, dokonuje tego za pomocą konta bankowego. Użytkownik wtedy zobowiązany jest podać dodatkowo dane osobowe konieczne do przeprowadzenia transakcji i wystawienia faktury. t.j:

a.      Nazwisko;

b.      Adres zamieszkania

c.      NIP

d.      Nazwa firmy

e.      Numer rachunku bankowego

 

2. 5.      Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal Internetowy) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:

a.      Adres IP;

b.      Logi cyfrowe;

c.      Informację o skorzystaniu przez Ciebie z Portalu;

d.      Typ przeglądarki;

e.      Nazwa domeny;

f.       Typ systemu operacyjnego.

 

2. 6.      Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Pliki typu Cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§3

W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

 

3.1.      Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Usług Portalu jak i celach księgowych, realizacji płatności i obsługi zamówień.

3.2.      Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas:

 

 • ·        W celu wysyłania Ci informacji handlowej przez Nas, w tym także na zlecenie podmiotów z Nami współpracujących – jeśli wyrazisz na to zgodę. Przedmiotem informacji handlowej mogą być wszelkie informacje, reklamy, promocje związane z tematyką działania Portalu.; – jeśli wyrazisz na to zgodę;

3.3.      Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.

§4

Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

 

4.1.      Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 •    Administrator

 

 •  Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora;

 

 •  Organy Państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 •  Podmiot obsługujący serwer –  firma Suport Mirosław Kryska

§5

Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

Tak, w celu należytej ochrony danych osobowych Administrator zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi, który wydzierżawia serwer, Firma ta stosuje środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Na życzenie udostępniamy szczegółowy wykaz tych środków. Zapytania prosimy kierować na email:kontakt@styllodecor,pl

§6

Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli wyrejestruję się z Portalu?

6.1.      Co do zasady, usuwamy Twoje Dane Osobowe i nie będziemy ich przetwarzać. Usunięcie następuje w terminie 14 dni od dnia wyrejestrowania. Na żądanie Użytkownika dane te zostaną usunięte wcześniej.

6.2.      Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

 •   są niezbędne do rozliczenia zamówionej usługi lub produktu oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności.
 •  są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
 •  są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 •  w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

6.3.      Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu.Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

§7

Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

7. 1.      W każdym czasie możesz usunąć zamieszczone przez siebie Dane na swoim Koncie. Jednak usunięcie danych niezbędnych do korzystania z zakładki „Szkolenia” skutkuje wyrejestrowaniem się.

7. 2.      Masz prawo żądać usunięcia z Portalu Twoich danych osobowych. Jeśli jednak Dane te są niezbędne do korzystania z zakładki „Szkolenia”, takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru wyrejestrowania się.  Robisz to w zakładce: „Kontakt” wysyłając email.

7. 3.      Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas Twoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania ze Strony lub zakładki „ Szkolenia”, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego w zakładce „Kontakt” wysyłając e-maila na adres: kontakt@styllodecor.pl